Profile

Jabatan Nama
Ketua Majelis Drs.  Ec. Uripan nada, M.Pd.
Ketua Divisi Ortom Drs.  Ec. Uripan nada, M.Pd.
Jetua Divisi Infokom Ir. H. Akhmad Ishom Maulidi
Ketua Divisi Pustaka Ahmad Mukhlis
Sekertaris Yudho Broto
Bendahara Surachman
Anggota Aries Kurniawan
Anggota Ichwan Arief, S.S.
Anggota M. Yusuf Habibi
Anggota Saliyah Maulana Kurniawan
Anggota Waluyo Hari Setiadi
Anggota Ichwan Hadi Mulyanto

PCM GRESIK KOTA BARU (PCM GKB)